top of page

תנועת הגל
(The Wave Motion)

תנועת הגל (The Wave Motion)

"תנועת הגל וכשאני אומר את הרגשיות שלה,

מה שאני באמת מתכוון אליו הוא הקשר הגל שלה.
הדבר שהופך את המנוע הרגשי לכל כך חזק הוא תנועת הגל שלו.
תנועת הגל הזו, דרך אגב, היא משהו שמקורו בשער השישי.
כלומר, הגלים השונים שנמצאים שם,
גל ההתרסקות של התהליך המופשט,
גל התכנון של התהליך האינדיבידואלי,
הגל המטלטל של התהליך השבטי,
כולם מושרשים בשער השישי.
משם הם באים.
מה שאנחנו מתמודדים איתו הוא שמערכת מקלעת השמש (Solar Plexus),
מורכבת מרכיבים שונים,
השערים כפי שאנו מתייחסים אליהם.
אבל לכל אחד מהשערים האלה יש קשר שונה לשכבות שנמצאות בפלקסוס הסולארי.
יש לנו שכבת שטח של מקלעת השמש (Solar Plexus),
שהיא באמת רק על המנוע.
במילים אחרות,
זו הפונקציה המוטורית הבסיסית,
אחת מארבעת המנועים שלנו שנמצאים כאן בעיצוב אנושי,
שהגל הוא הפונקציה המוטורית עצמה;
לא יותר,
לא פחות.
זה המנוע.
וכמובן,
זה המנוע כי הוא כל כך מעוות.
ומכיוון שבני האדם נותנים סיבות לכימיה,
המנוע הזה שפועל בגל,
מוביל לאופן שבו בני האדם הולכים להקרין,
על האופן שבו הם מסתכלים על העולם,
בהתאם למקום שבו הם נמצאים בגל המסוים שלהם,
נותנים לו סיבה,
להיקשר אליו,
ואז ללכת בדרך שרוב היצורים הרגשיים הולכים.
הם הולכים בדרך של סבל,
הסבל שגם כשהם עולים הם מבינים,
על סמך ניסיון,
שהם יצטרכו לרדת לאט,
אבל בטוח,
אפילו הירידה מאבדת את הקסם שלה;
המנוע הופך למשהו כל כך עמוק,
עלול בפוטנציאל לעיוות עמוק בחיים."
רא אורו הו.
תנועת הגל (The Wave Motion)
bottom of page