top of page

השער ה-49: גל הראצ'ט
(The 49th Gate: The Ratchet Wave)

השער ה-49: גל הראצ'ט (The 49th Gate: The Ratchet Wave)

"הנה הסיפור האמיתי.

שער ה-49 הוא שער המהפכה.
אני אוהב לקרוא לזה שער אברהם,
כי זה השער של הקצב.
זה השער של המוקרבים, והקורבן.
זהו שער העקרונות.
זה שער יראת האל.
זה השער שהוא הפתח לקבלה לשבט.
השער ה-49 נושא השפעה עצומה בחיינו,
כי אנחנו נשלטים כבר 400 שנה,
על ידי המחזור העולמי של צלב התכנון (Cross of
Planning),
והערוץ 40/37 בבסיסו.
ואת ערוץ 40/37,
ערוץ הקהילה הזה,
כל השאר,
הזרם השבטי הזה מתחיל ב-19,
הלחץ של הצורך הזורם מה-49 עד ה-37/40,
הזרם השבטי הזה.
ומכיוון שאנחנו חיים בעידן הזה,
יש לזה כוח גדול.
זה גם הבקר של המשאבים שלנו,
כפי שגילינו כאשר נפטון במעבר של 49,
הביא אי סדר כזה למערכת הפיננסית העולמית,
עדיין יש את השפעתה על המערכת הפיננסית העולמית.
זה שער המשאבים."
רא אורו הו.
bottom of page