top of page

הגשמת הפוטנציאל הקוגניטיבי שלנו
(Fulfilling Our Cognitive Potential)

הגשמת הפוטנציאל הקוגניטיבי שלנו (Fulfilling Our Cognitive Potential)

"עד שתהיה לנו מודעות בשלושת התחומים האלה,

אנחנו לא מגיעים לפוטנציאל הקוגניטיבי שלנו.
זה כל העניין שלנו,
להגיע למקום הזה של היכולת להגשים את הפוטנציאל הקוגניטיבי שלנו.
שער רוח זה,
ברגע שהוא מופשט מהגל המוטורי,
זה הופך לכוח ייחודי של מודעות רוחנית,
מודעות ייחודית זו המודדת אחרת.
הכל קשור למדידה.
אנחנו חיים בדואליות,
אז הכל הוא "זה וזה",
הכל הוא מדידה.
הטחול מודד בדרכים מסוימות.
אנחנו יכולים לפשט את זה על ידי אמירת בריא או לא בריא;
אני מזהה את זה,
אני לא מזהה אותו,
המערכת החיסונית עושה את העבודה שלה.
כאן במרכז אג'נה,
יש לנו דרך שונה מאוד לעשות את זה,
הדרך המרוכזת שיש לנו דרך המנגנון המנטלי שלנו,
שהתפתח במשך כל אלפי השנים האלה.
זה באמת חדש,
דרך שונה להיות קוגניטיבי.
ומכיוון שזה חלק ממערכת מרכזת מקלעת השמש,
ומכיוון שהגל יישאר,
התפקוד המוטורי יישאר,
כאן אתה מריח,
ואתה טועם (טחול).
הנה אתה רואה (אג'נה).
אבל כאן,
הנה זה משהו אחר.
דרך הגל,
דרך נשיאה על הגל,
זוהי מודעות החודרת ברמה אחרת;
הוא חודר לתוך החומר,
לשדות האנרגיה שנמצאים שם,
שעדיין אין לנו כלים עבורם.
ואז סוף סוף,
יהיה לנו את ההגשמה האמיתית,
של פוטנציאל של תשעה מרכזים.
אנחנו מאוד מוגבלים.
הגבלה היא באמת דבר מדהים.
העיניים שלך יכולות לראות,
רק את מה שהן רואות.
אתה לא רואה נויטרינו.
אתה לא רואה קרני גמא.
אתה לא רואה כל מיני דברים,
כי אתה לא נועד לראות אותם.
ולא להיות מתוכנן לראות אותם,
אומר שאין לך שום דרך,
להעריך אותם מלבד תיאורטית.
יש לנו מערכת חדשה לגמרי של מידע,
שנגנה לנו כיצור קוגניטיבי.
זהו סט חדש לגמרי של מידע,
עמוק מאוד בדרכו שלו,
מורכב יותר משני קודמיו,
עדין יותר מהם,
רגיש יותר מהם,
ועם הכוח להיות צורות טרנס-אוריות (trans-auric) עמוק,
בכך שהם רוכבים על הגל,
שהם לוקחים כל כך הרבה,
והם לוקחים את זה במובן הנכון."
רא אורו הו.
bottom of page