top of page

הפסקה בין ה-19 ל-49
(A Break between the 19 and the 49)

הפסקה בין ה-19 ל-49 (A Break between the 19 and the 49)

"אבל זה מאוד שונה כאן במערכת היחסים הזו,

כי במערכת היחסים בין 19 ל-49,
זה ה-49 שנושא את פונקציית הגל.
זה, אחרי הכל,
השער הרגשי.
זה השער המקושקש.
אבל הדבר שצריך להיות ברור לגביו,
מה שאנחנו זוכים לראות ב-55,
הוא שמה שקורה הוא שהגל הזה נלקח.
ה-49 כבר לא יהיה,
אחרי 2027,
אלה שנולדו איתו,
כבר לא מחוברים לתפקוד המוטורי.
והתוצאה של זה היא שהלחץ הזה מתוך ה-19,
הלחץ הזה והיעדר הגל הזה,
מובילים לשבר כאן.
כשאני אומר הפסקה,
תחשוב על זה ככה,
שיש לך שתי נקודות,
בכל קצה של הערוץ והם יורים,
כמו נוירונים יורים במוח, הם יורים.
והם יורים אחד על השני,
ויש להם דרך לירות אחד לשני,
להגיע אחד לשני.
אבל זה מושרשת בירי.
ה-49 יפסיקו לירות,
זה פשוט לא יהיה שם.
נקודה,
נגמר.
אז בעיקרו של דבר,
הילדים שנולדו אחרי 2027,
 
כמוך וכמוני,
בני אדם בעלי תשעה מרכזים,
הולכת להיות התמוטטות בתקשורת,
בין השער ה-19 וה-49 וזה משנה הכל.
זה משנה את ה-37/40.
זה משנה את הכל.
זה לוקח את כל הכוחות המניעים שנמצאים שם ב -19.
ה-19 כבר לא יוכלו להפעיל את הלחץ על השער ה-49.
שעקרונות השער ה-49 לא יתנו בלחץ או בתפקוד הגל,
אבל העקרונות יותנו במודעות.
זה הולך להיות שער מודעות;
זה כבר לא הולך להיות שער מוטורי,
וזה לא הולך להיקבע על ידי הצרכים של השבט בכלל.
זה פשוט הולך להיות מודאג,
עם היכולת לסנן את העולם ההתנסותי,
ולהיות מסוגל לזהות עקרונות נכונים,
באמצעות מודעות שחודרת,
ברמה שונה לחלוטין מהאג'נה והטחול.
עכשיו ברור,
בהרצאה כזאת,
אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים של איך מודעות נכונה פועלת,
אבל זה משהו להבין שזה פוטנציאל קוגניטיבי,
שרק עכשיו באמת מתחיל להתכייל.
רק עכשיו ישויות,
שיש להן את ההזדמנות באמצעות עיצוב אנושי,
לגלות על השמאליות שלהם, (their Left-ness),
הימניות שלהם, (their Right-ness),
להיות מסוגל לקבל,
ולבסוף להיות בנוח עם האופן שבו התהליך הקוגניטיבי שלהם עובד."
רא אורו הו.
bottom of page